Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 400.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 31648/18-05-2022 (ΑΔΑ:ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-Ν1Β) απόφαση του ΥΠΕΣ χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας», με κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025.

Αριθμός Απόφασης:

231

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: