Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 317.893,36 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16-05-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας για την Πράξη «Βιώσιμη μικρο-κινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: