Απόφαση Ο.Ε για άσκηση αγωγής περί απόδοσης μισθίου λόγω μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων της μισθώτριας αναφορικά με ακίνητο στη θέση «Αι Σώστης» Συβότων Κοινότητας Ευγήρου.

Αριθμός Απόφασης:

397

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: