Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου – Μεταβατική Έδρα Λευκάδας και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας κατά τη συζήτηση της από 28.05.2022 (αρ. καταχ. ΠΡ54/9-6-2022) προσφυγής του Α.Τ. κλπ κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

419

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: