Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Eφετείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της 8-03-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση, της έφεσης των Κ.Β., κ.λ.π. κατά της αριθ’105/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: