Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στην συνεδρίαση της 18-2-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αριθ’ ΑΚ110/31/8/2021 αίτησης ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ που στρέφεται κατά της με αριθμό 1134/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ.

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: