Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του 2ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την συνεδρίαση της 18ης-03-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς απόκρουση της ΑΚ6/9-4-2021 αίτησης ακύρωσης της Κασιαν. Β. και Σταυρ. Β. της τεκμαιρόμενης άρνησης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την απόφασή του περί κύρωσης της με αριθμό 6/2018 (υπ.αριθ.πρωτ.οικ. 16387/Φ.5.31/12/8/2019) πράξης εφαρμογής και πράξης αναλογισμού για την παραλία, στην περιοχή του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της προαναφερόμενης πράξεως.

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: