Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα - Στέφανου.

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: