Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 82.500 €, αναδόχου: «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.».

Αριθμός Απόφασης:

279

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: