Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Νικολάου Πολίτη.

Αριθμός Απόφασης:

518

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: