Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΗ» ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ «ΝΗΡΑ» Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

276

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: