Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

531

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: