Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής για διενέργεια διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/20216, για την ανάθεση του έργου: "Κατασκευή τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Απολλωνίων, λόγω θεομηνίας" προϋπολογισμού 82.500,00€ με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

532

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: