Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του με αριθ. 346 ΣΕΙΡΑΣ Α έτους 2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη χορήγησης αντιγράφων συμβολαίων, πιστοποιητικών μεταγραφής κ.λ.π. αναγκαίων εγγραφών για τις δηλώσεις νέων δικαιωμάτων ιδιοκτησιών Δήμου Λευκάδας στις υπό κτηματογράφηση περιοχές

Αριθμός Απόφασης:

298

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: