Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση νέου πρακτικού εξακρίβωσης κόστους σύμφωνα με την αριθ. 802/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ, για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 6.450.000,00€ με ΦΠΑ και με Α/Α συστήματος 182918

Αριθμός Απόφασης:

342

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: