Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης της με αρ. πρωτ. 12293/3-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010688483, ΑΔΑ:662ΖΩΛΙ-2Τ5) Απόφασης Δημάρχου, για απευθείας ανάθεση για προμήθεια καυσίμων για τη Δ.Ε.Ελλομένου και Δ.Ε.Απολλωνίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. Ν. 3852/10.

Αριθμός Απόφασης:

298

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: