Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπ/σμού 74.000,00€ με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: