Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 6.450.000,00€ με ΦΠΑ με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 182918.

Αριθμός Απόφασης:

522

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: