Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων οδικού δικτύου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων νήσου Καλάμου Δήμου Λευκάδας» με προϋπολογισμό 246.000,00 € με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ:182499

Αριθμός Απόφασης:

642

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: