Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00 € με Α/Α συστήματος 190147.

Αριθμός Απόφασης:

558

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: