Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 160.000,00 € με Φ.Π.Α. με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ :193243.

Αριθμός Απόφασης:

559

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: