Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 2.259.998,00 € με Φ.Π.Α. και Α/Α συστήματος 199212.

Αριθμός Απόφασης:

247

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: