Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α -Είσοδος κόμβος» προϋπολογισμού: 2.560.724,00 ευρώ με Α/Α συστήματος 184903

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: