Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με Α/Α συστήματος 183020, με προϋπολογισμό 700.000,00 με ΦΠΑ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

Αριθμός Απόφασης:

639

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: