Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας: «Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Απολλωνίων λόγω θεομηνίας», (cpv:45233142-6), με προϋπολογισμό 72.000,00 € με το Φ.Π.Α., για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Αριθμός Απόφασης:

703

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: