Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 του έργου «KATAΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» (cpv:45233120-6), με προϋπολογισμό 82.500,00 € με το ΦΠΑ. για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Αριθμός Απόφασης:

632

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: