Απόφαση Ο.Ε για έγκριση πρακτικού της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (CPV:45233120-6), προϋπολογισμού 18.250,00€ με το ΦΠΑ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Αριθμός Απόφασης:

382

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: