Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης σύμβασης με οικονομικό φορέα για την παροχή υπηρεσίας εργασιών κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

398

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: