Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης σύμβασης με οικονομικό φορέα για την παροχή υπηρεσίας μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: