Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ αριθ. 164/2022 (ΑΔΑ: Ψ55ΚΟΡΛΠ-ΛΞ6) απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

552

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: