Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση της υπ’ αριθ. 251/21 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του υποέργου: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης ΔΕ Λευκάδας-Νυδρίου και Βασιλικής», πρ/σμού με ΦΠΑ 5.797.154,05 €.

Αριθμός Απόφασης:

740

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: