Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ. αριθ. 53/2022 (ΑΔΑ: 9ΙΣ8ΟΕ4Ξ-ΥΜΔ) απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2022

Αριθμός Απόφασης:

410

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: