Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

293

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: