Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5038897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.

Αριθμός Απόφασης:

292

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: