Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ», με προϋπολογισμό 169.000,00 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

253

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: