Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 11.610.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α).

Αριθμός Απόφασης:

252

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: