Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού προσωρινού μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 6.450.000,00€ με ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

471

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: