Απόφαση Ο.Ε. για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), α) που θα προσληφθεί για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας κατά τις δ/ξεις του αρθ. 57 του Ν. 4821/2021 και β) προσωπικού άλλων κλάδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου, έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

472

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: