Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού & πρακτικού εξακρίβωσης κόστους του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α), με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 202018

Αριθμός Απόφασης:

417

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: