Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 140.000,00 Ευρώ με Α/Α συστήματος 190144.

Αριθμός Απόφασης:

534

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: