Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (cpv: 45233120-6) συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00ευρώ με Φ.Π.Α. για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Αριθμός Απόφασης:

535

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: