Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 3.550.000 με ΦΠΑ.€ με Φ.Π.Α. με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188668.

Αριθμός Απόφασης:

391

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: