Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 74.000,00€ και αριθμό συστήματος 186777.

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: