Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με προϋπολογισμό 64.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α με Α/Α συστήματος 193244.

Αριθμός Απόφασης:

640

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: