Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση τροποποίησης των όρων διακήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 33.480,00 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: