Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας Webex για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2023

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: