Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό του ύψους του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, για κάθε θέση της Λαϊκής Αγοράς της κοινότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με την αρ. 70/2022 ( ΑΔΑ:9ΦΤΜΩΛΙ-ΧΦΛ) απόφαση του Δ.Σ Λευκάδας περί ίδρυσης και χωροθέτησής της, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων για παράβαση του κανονισμού λειτουργίας της.

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: