Απόφαση Ο.Ε. για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της 27ης-1-2022, κατά της με αριθμό κατάθεσης 172/2021 αίτησης ακύρωσης της Α.Τ. που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας με αίτημα της να ακυρωθούν οι 13751/2020 και 13858/2020 αποφάσεις του Δημάρχου Λευκάδας και κάθε άλλης συναφούς πράξης της Διοίκησης κατά την ως άνω συνεδρίαση του πιο πάνω αναφερομένου δικαστηρίου η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση του

Αριθμός Απόφασης:

713

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: