Απόφαση Ο.Ε. για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατ’ ακολουθίαν των αριθ. Α63/2021, Α64/2021, Α65/2021, Α66/2021, Α67/2021, Α87/2021, Α88/2021, Α89/2021, Α90/2021, Α132/2021, Α133/2021, Α134/2021, Α135/2021, Α143/2021, Α144/2021, Α145/2021, Α146/2021, προδικαστικών αποφάσεων του ενιαίου τμήματος Μονομελούς –Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικής έδρας Λευκάδας, ως και υποστήριξη των αντιστοίχων προσφυγών με αριθμό κατάθεσης 30/2016, 35/2016, 36/2016, 41/2016, 228/2017, 27/2016, 28/2016, 29/2016, 34/2016, 37/2016, 38/2016, 39/2016, 40/2016, 31/2016, 26/2016, 32/2016, 33/016, στη συνεδρίαση της 20ης-10-2021, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση του πιο πάνω αναφερομένου δικαστηρίου.

Αριθμός Απόφασης:

599

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: