Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της εγκεκριμένης μελέτης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 74.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%), λόγω προσθήκης των κονδυλίων εργολαβικού οφέλους και απροβλέπτων

Αριθμός Απόφασης:

723

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: